• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

پروژه جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر فرعی بلوار های جوادالائمه و امام سجاد آغاز گردید.

این پروژه که شامل جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت کوچه های جواد الائمه 2 و 4 و 6 و 10 و کوچه های امام سجاد 2 و 4 و 6 می باشد از پرو ژه های سال 96 شهرداری می باشد.