• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

سمنو پزان شهر درق در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.

در اجرای ماده 12 کنوانسیون بینالمللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس: قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی، و آیین نامه اجرایی آن، و ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، موضوع میراث فرهنگی ناملموس«سمنوپزان درق در استان خراسان شمالی» با گستره موضوع فرهنگی ناملموس: استان خراسان شمالی به شماره1116 و در تاریخ 30/10/1394 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.
سمنوپزان درق ثبت ملی سمنو پزان جشنواره سمنوی درق سمنو