• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

شهرداران درق از ابتدا تا حال حاضی به شرح تصوی به حضور معرفی می گردند
شهردار شهردار درق شهرداران درق درق