• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

اعضای شورای اسلامی شهر درق در دوره پنجم به شرح ذیل می باشند:

* موسی میرزایی         رییس شورای اسلامی

* نعمت حسن زاده        نایب رییس شورای اسلامی

* روح الله حسین زاده   عضو شورای اسلامی 

* جواد شاه محمدی       عضو شورای اسلامی

* عباسعلی محمدزاده     عضو شورای اسلامی