• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

هفتمین جشنواره سمنوی شهر درق در روز پنجشنبه 15/12/98 برگزار می گردد.
سمنو درق جشنواره سمنو سمنوی درق جشنواره