• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

پیاده رو حاشیه دبستان پاسداران موزاییک شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، با توجه به نامناسب بودن و ضعیت پیاده رو خیابان شهید اندرزگود در حاشیه دبستان پاسداران، شهرداری این قسمت از پیاده رو را که مسیر عبور دانش آموزان بود موزاییک فرش نمود.
درق پیاده رو دبستان پاسداران موزاییک