• سال 97 : سال حمایت از کالای ایرانی

  • از نشانه‌‌های خردمندی، نقد سخن خویش و آگاهی از اندیشۀ دیگران است (امام حسین (ع))

حضرت علی (ع): هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند ، بلغزد

شهرداری درق در نظر دارد تعداد شش قطعه زمین تجاری و یک قطعه زمین مسکونی واقع در انتهای کوچه شهید محمدتقی اربابی و وصل به بلوار امام رضا (90 متر بعد از میدان فجر به سمت گرمه دست راست) را از طریق مزایده کتبی با مجوز شورای اسلامی شهر درق با شرایط ذیل واگذار نماید. متقاضیان می توانند برگ پیشنهاد قیمت را از شهرداری دریافت و قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مبلغ مشخص و یا درصد اضافه نسبت به بهای پایه اعلام شده به همراه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و رسید تضمین شرکت در مزایده در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 11/10/1397 به شهرداری تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

    

1-اطلاعات زمین ها و قیمت پایه برای هر متر مربع
2- واریز مبلغ 10.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده برای زمین های تجاری  و 10.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده بابت زمین های مسکونی به حساب شماره  1000140120683 نزد پست بانک  که اصل رسید آن در پاکت پیشنهاد باید ضمیمه باشد.

3- فروش به صورت نقدی بوده و مساحت دقیق زمین ها هنگام تحویل مشخص می گردد.

4-شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

5-مبلغ تضمین شرکت در مزایده نفرات اول، دوم  و سوم در صورت انصراف از معامله و یا عدم پرداخت نقدی مبلغ زمین به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-هزینه های ثبت، عوارض و مالیات به عهده برنده مزایده است.

7-به پیشنهادات مبهم،ناقص، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ اعلام شده واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 32353286 تماس حاصل فرمایید.