1 / 1
نصب ست بازی و آغاز فضاسازی پارک غدیر درق

نصب ست بازی و آغاز فضاسازی پارک غدیر درق

پارک غدیر شهر درق 

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، ست بازی کودکان در پارک غدیر شهر درق نصب و فضا سازی آن شامل جدول گذاری، نصب روشنایی و موزاییک کاری آغاز گردید.

رواط عمومی شهرداری درق