نتایج

1402 اردیبهشت 25

محمدرضا محمدزاده سرپرست شهرداری درق شد.

انتصاب سرپرست شهرداری درق