1 / 1
سمنو پزان شهر درق در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.

سمنو پزان شهر درق در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.

جشنواره سمنوی رق

سمنو پزان شهر درق در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.

در اجرای ماده 12 کنوانسیون بینالمللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس: قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی، و آیین نامه اجرایی آن، و ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، موضوع میراث فرهنگی ناملموس«سمنوپزان درق در استان خراسان شمالی» با گستره موضوع فرهنگی ناملموس: استان خراسان شمالی به شماره1116 و در تاریخ 30/10/1394 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت گردید.