1 / 1
جدول گذاری کوچه حسینیه انجام شد.

جدول گذاری کوچه حسینیه انجام شد.

جدول گذاری کوچه حسینیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق با توجه به تخریب آسفالت کوچه حسینیه به علت سرازیر بودن آب منزل ساکنان این کوچه، شهرداری اقدام به جدول گذاری و جوی آب در وسط کوچه اقدام تا از تخریب بیشتر آسفالت جلوگیری گردد.

روابط عمومی شهرداری درق