1 / 1
آسفالت معابر شهر درق آغاز شد

آسفالت معابر شهر درق آغاز شد

آسفالت در شهر درق

شهرداری درق با توجه به اعتبارات و پروژه های تعریف و مصوب شده، آسفالت معابر آزادگان و شهید بهشتی را آغاز نمود.

در این مرحله معابر فرعی آزادگان شامل 9 و 11 و 13 و بهار و کوچه مسجد امام حسن و معابر فرعی خیابان شهید بهشتی شامل 9 و 11 انجام می گردد و باقی مانده معابر شهید بهشتی، پس از نصب انشعابات آب، زیر سازی مجدد و آسفات خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری درق