1 / 1
معابر فرعی خیابان های شهید بهشتی و فردوسی آسفالت شد

معابر فرعی خیابان های شهید بهشتی و فردوسی آسفالت شد

آسفالت معابر شهر درق

معابر فرعی خیابان شهید بهشتی شامل بهشتی 1 و 5 و 7 و 13 و 15 و 17و همچنین خیابان فردوسی و شهریار و فرعی های خیابان شهید مقصودی درق آسفالت گردید.

آسفالت این معابر از محل قیر های تخصیصی سازمان شهرداری هاو اعتبارات داخلی شهرداری در حدود 8 میلیارد و 500 میلیون ریال به مساحت 9000 متر مربع انجام گردید.

روابط عمومی شهرداری درق